باشگاه فیزیک
باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۵ - ۹۸/۴/۶
«تحول ستارگان: از تولد تامرگ»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۷۵ - ۹۸/۱۱/۷
«آلن تورینگ و میراث او»
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۴ - ۰/۰/۰
«فضا-زمان در فیزیک حالت جامد»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۶۸ - ۹۸/۱۰/۳
«سامانه‌های پیچیده، نگاهی به مفهوم پیچیدگی از دیدگاه فیزیک»
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۲۵ - ۹۸/۹/۱۱
«فیزیک فمتوثانیه درجامدات: مفاهیم، کاربرد و آینده»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۱۹ - ۹۸/۹/۱۲
«مطالعه خواص مکانیکی اجزای زیستی توسط انبرک نوری: از مولکول تا سلول»
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۴۹ - ۹۸/۱۲/۱۵
«مولد نوترون و کاربرد¬های آن»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۱۹ - ۹۸/۹/۳۰
«مشتقات کسری در مکانیک کوانتومی»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۸ - ۹۸/۹/۲۶
«گرمایش جهانی و تغییر اقلیم»
باشگاه فیزیک کردستان - جلسه ۳ - ۹۸/۱۰/۹
«کاربردهای فیزیک در پزشکی»
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com