دوره‌های قبل
هئیت مدیره دوره اول (1364)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان (خزانه دار )
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف

اعضای علی البدل
 • دکتر علی افشاربکشلو، دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی برکشلی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی ، سازمان انرزی اتمی ایران


هئیت مدیره دوره دوم (1365)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران

اعضای علی البدل
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران
 • دکتر رحیم کوهی فایق، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر حسام الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف


هئیت مدیره دوره سوم (1367)

اعضای اصلی
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان(رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران

اعضای علی البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرزی اتمی ایران

بازرسان
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس)
 • دکتر حسن عزیزی، دانشگاه شهیدبهشتی (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره چهارم (1369-1372)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان (نایب رئیس)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز ( خزانه دار)
 • دکتر مهدی صفا اصفهانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز

اعضای علی البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر جمشید قنبری ، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی 69)
 • دکتر اکبر زنده نام ، دانشگاه اراک، (بازرس علی البدل 69)
 • دکتر ابوالقاسم جلایر ، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی 70)
 • دکتر محمدهادی هادیزاده ، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل 70)
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران (بازرس اصلی 71)
 • دکتر محمدهادی هادیزاده ، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل71)

 در سال 71 مدت بازرسی از یکسال به سه سال تغییر یافت. و با توجه به شرایط اضطراری مجمع عمومی انجمن در سال 1374 با رای گیری از اعضای پیوسته قرار شد بازرسان (دکتر ارضی و دکتر هادیزاده) تا پایان شهریور 1375 در سمت خود باقی بمانند.

1372 درخواست ثبت انجمن توسط هیئت موسس : دکتر اعظم پورقاضی – دکتر محمدتقی توسلی – دکتر یوسف ثبوتی – دکتر مهدی گلشنی و دکتر رضا منصوریهئیت مدیره دوره پنجم (1372-1375)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر ، دانشگاه تهران (نایب رئیس )
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان (خزانه دار)
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران

اعضای علی البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی)
 • دکتر محمدهادی هادیزاده ، دانشگاه فردوسی مشهد ( بازرس علی البدل )هئیت مدیره دوره ششم (1375-1378)

اعضای اصلی
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان(رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر ، دانشگاه تهران (نایب رئیس)
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران (خزانه دار)
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی ، سازمان انرژی اتمی ایران

اعضای علی البدل
 • دکتر محمدرضا حیدری خواجه پور، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر ابراهیم عطاران کاخکی، دانشگاه فردوسی مشهد ( بازرس اصلی)
 • دکتر حسین قرائتی، بیمارستان امام خمینی (ره) (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره هفتم (1378-1381)


اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر حسام الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف (نایب رئیس)
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران (خزانه دار)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان

اعضای علی البدل
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد   
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرزی اتمی ایران

بازرسان
 • دکتر محمود مرادی، دانشگاه شیراز (بازرس اصلی)
 • دکتر ابراهیم عطاران کاخکی، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره هشتم ( 1381 – 1384)


اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر حسام الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف (نایب رئیس)
 • دکتر احمد شریعتی، دانشگاه الزهرا ( خزنه دار)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای علی البدل
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز

بازرسان
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران (بازرس اصلی)
 • دکتر محمود مرادی، دانشگاه شیراز (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره نهم ( 1384-1387)

اعضای اصلی

 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران (رئیس)
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز (نایب رئیس)
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد (خزانه دار)
 • دکتر صمد سبحانیان، دانشگاه تبریز
 • دکتر محمدرضا رحیمی تبار، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز

اعضای علی البدل
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز
 • دکتر منصور وصالی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

بازرسان
 • دکتر سالار باهر، دانشگاه لرستان (بازرس اصلی)
 • دکتر محمدحسین طیرانی، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل)هئیت مدیره دوره دهم (1387-1390)

اعضای اصلی

 • دکتر هادی اکبرزاده، دانشگاه صنعتی اصفهان (رئیس )
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان (نایب رئیس)
 • دکتر محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف (خزانه دار)
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران
 • دکتر فرهاد اردلان، دانشگاه صنعتی شریف
 
اعضای علی البدل

 • دکتر حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز
 
بازرسان

 • سالار باهر، دانشگاه لرستان (بازرس اصلی)
 • ابوالقاسم عوض پور، دانشگاه یاسوج (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره یازدهم (1390-1393)

اعضای اصلی هیئت مدیره:

    * هادی اکبرزاده، دانشگاه صنعتی اصفهان (رئیس)
    * سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان ( نایب رئیس)
    * محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف  (خزانه دار)
    * اعظم ایرجی زاد، دانشگاه صنعتی شریف
    * حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

    * حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهیدبهشتی
    * ایرج کاظمی نژاد ، دانشگاه شهیدچمران اهواز

بازرسان:

    * کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)
    * عبدالمحمود داورپناه، دانشگاه سیستان و بلوچستان (بازرس علی البدل ) 

 

هئیت مدیره دوره دوازدهم (1396-1393)


اعضای اصلی هیئت مدیره:

شاهین روحانی ، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)

حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران ( نایب رئیس)

رضا عسگری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی  (خزانه دار)

فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعظم ایرجی زاد، دانشگاه صعتی شریف

ایرج کاظمی نژاد ، دانشگاه شهیدچمران اهواز

احسان ندائی اسکوئی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

هادی عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا آقائی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فریناز روشنی، دانشگاه الزهرا

 

بازرسان:

کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)

یاسر عبدی، دانشگاه تهران (بازرس علی البدل )

 

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com