شرح خبر

محاسباتی که در مورد چگالی جریان ارتعاشات جمعی بارها (پلاسمون) انجام شده، از ساختار پیچیدهای پرده برمیدارد که میتواند چگونگی تاثیر بازتاب از یک مرز را برملا سازد.

پلاسمونها ارتعاشات جمعی بارهای الکتریکی در یک مادهاند. مدلهایی که در مورد پلاسمون وجود دارد، معمولاً پلاسمونها را به عنوان امواج ساده در چگالی الکترونها توصیف میکنند. اما کار نظری جدید که انجام گرفته پیشنهاد میدهد که این جریانها در درون پلاسمونها پیچیدهتر از آن است که انتظار میرفت. لیکون شی (Li-kun Shi) و جاستین سانگ (Justin Song) از آژانس علم، فناوری و پژوهش در سنگاپور، پلاسمونها را در فلز دوبعدی که در معرض یک میدان مغناطیسی قرار گرفته، مورد تحقیق قرار دادهاند. محاسبات آنان نشان میدهد که چگالی جریان محلی، بافتهایی را توسعه میدهد که شبیه ترکیببندی جوجه تیغمانند در مواد مغناطیسی معین است. این ساختار مخفی، وقتی از یک مرز بازتابیده میشود، ممکن است به یک جابجایی در موقعیت یک پلاسمون منجر شود.


علاقهی اخیری که در مورد پلاسمونها بروز کرده، از طولموج کوتاه و جفتشدگی قوی آنها به نور نشات میگیرد که میتواند در تصویربرداری و انتقال دادهها بر روی تراشه مفید واقع شود. شی و سانگ در مطالعاتشان بر روی جریانهایی متمرکز شدهاند که حول یک پلاسمون چرخیده و جریان جایگزیده را در هر نقطه بعنوان یک جهت «اسپینی» و در جهت شارش جریان نشان میدهد. محاسبات آنها نشان میدهد که این اسپینها در یک میدان مغناطیسی چرخیده و الگوی فضایی جوجهتیغ مانند ایجاد میکند که میتواند با یک فاز هندسی توصیف شود. جستوجوی مشابهی در مورد اثر هالِ نور رخ داده است که در آن یک فاز هندسی در قطبش فوتون به جابجایی عرضی در بازتاب میانجامد. شی و سانگ اعتقاد دارند که جابجایی پلاسمون میتواند در گرافن و دیگر مواد دوبعدی نیز مشاهده شود؛ با این مواد میتوان فیلترهایی را تحقق بخشید که پلاسمونهای معینی را، با جابجایی آنها به سوی یک مادهی جاذب، مسدود میکنند.

این پژوهش در فیزیکال ریویوی ایکس انتشار یافته است.

دربارهی نویسنده:

مایکل شیربر (Michael Schirber) کمکویراستار مجلهی فیزیک در لیون فرانسه است.

منبع:نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین
کد خبر :‌ 2522
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌


صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com