رویدادهای آتی (دربرنامه)


روز فیزیک ۱۳۹۸
آذرماه ۱۳۹۸
تعدادی از دانشگاه های ایراندهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
اردیبهشت سال ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس رشدبلور ایران
سال ۱۳۹۹
دانشگاه دامغان
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۹
شهریور سال ۱۳۹۹
دانشگاه رازی کرمانشاه

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۰
شهریور سال ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۱
شهریور سال ۱۴۰۱
دانشگاه سیستان و بلوچستان

 پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن

بهمن ماه سال 1399
دانشگاه صنعتی قم

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com