کدبندی فیزیک و نجوم
کد   عنوان/شرح
0    كليات
1    ارتباط‌ها‌، آموزش، تاريخ‌، و فلسفه
2    روشهای‌ رياضی‌ در فيزيک
3    مکانيک كوانتومی‌؛ نظريه‌های ميدان و نسبيت خاص
4    نسبيت‌ عام و گرانش
5    فيزيک‌ آماری‌، ترموديناميک و سيستمهای ديناميکی غير خطی، فرآیندهای تصادفی
6    سنجه شناسی، علم‌ سنجش‌، سنجشها و شيوه‌های‌ آزمايشگاهی‌
7    ابزارها، وسيله‌ها و قطعه‌هايی که در شاخه‌های متعددی از فيزيک و نجوم كاربرد دارند (میکروسکوپهای روبشی، تونلی، نیروی اتمی و غیره)
10    فيزيک‌ ذرات‌ بنيادی‌ و ميدانها
11    نظريه‌ عام‌ ميدانها و ذرات‌
12    نظريه‌ها‌ و مدلهای‌ خاص‌؛ مدلهای برهمکنش‌ ذرات‌
13    واكنشهای‌ خاص و پديده‌شناسی‌
14    ويژگی‌های ذره‌های خاص‌
20    فيزيک‌ هسته‌ای‌
21    ساختار هسته‌ای
23    واپاشی پرتوزا و اسپکتروسکپی درون باريکه‌ای
24    واكنشهای‌ هسته‌ای‌‌: عام
25    واكنشهای‌ هسته‌ای‌: واكنشهای‌ خاص
26    اخترفيزيک هسته‌ای
27    خواص‌ هسته‌های خاص، فهرست شده بر حسب گستره‌های جرم‌
28    مهندسی‌ هسته‌ای‌ و مطالعات انرژی هسته‌ای
29    روشهای‌ تجربی‌ و سنج‌افزارگزينی‌ در فيزيک‌ ذرات‌ بنيادی‌ و فيزيک‌ هسته‌ای
30    فيزيک‌ اتمی‌ و مولكولی‌
31    ساختار الكترونی‌ اتمها و مولكولها: نظری
32    خواص اتمی‌ و برهم‌‌كنش‌ اتمها‌ با فوتونها
33    خواص‌ مولكولی‌ و برهم‌‌كنش‌ مولكولها‌ با فوتون‌ها
34    فرايندهای‌ برخورد و برهم‌كنشهای‌ اتمی‌ و مولكولی‌
36    اتمها و مولكولهای‌ غير عادی؛ ماکرومولکولها؛ خوشه‌ها
39    ابزارها و تکنيک‌های مختص فيزيک اتمی و مولکولی
40    الکترومغناطيس، اپتيک، آکوستيک، انتقال گرما، مکانيک کلاسيک و ديناميک شاره‌ها
41    الكترومغناطيس‌؛ اپتيک الکترون و يون
42    اپتيک‌
43    آكوستيک
44    انتقال‌ گرما
45    مکانيک کلاسيک سيستمهای گسسته
46    مكانيک‌ پيوسته جامد‌ها
47    ديناميک‌ شاره‌ها
50    فيزيک گازها، پلاسماها و تخليه‌‌های الكتريكی
51    فيزيک‌ گازها و حسگرهای گازی
52    فيزيک‌ پلاسماها و تخليه‌های‌ الكتريكی
60    ماده‌ چگال‌: ساختار، ويژگی‌های مكانيكی‌ و حرارتی
61    ساختمان جامدات و مايعات‌؛ بلورشناسی، مواد نانومقیاس
62    خواص‌ مكانيكی و آكوستيكی‌ ماده‌ چگال
63    ديناميک‌ شبكه‌ - طیف رامان و مادون قرمز، فوتونها در ساختارهای کم بعدی
64    معادله‌های حالت‌، تعادل‌ فاز و گذار فاز
65    خواص‌ گرمايی‌ مادۀ‌ چگال
66    خواص‌ ترابردی‌ مادۀ‌ چگال‌ ( غير الكترونی ‌)
67    شاره‌ها و جامدات‌ كوانتومی‌; هليوم‌ مايع‌ و جامد
68    سطحها و فصل مشترکها؛ فيلم‌‌های‌ نازک، سيستم‌های کم بُعدی و سیستمهای کم بُعدی و سیستمهای در مقیاس میکرو و نانو
70    ماده‌ چگال: ساختار الكترونی‌، ويژگی‌های الكتريکی‌، مغناطيسی‌، و اپتيكی
71    ساختار الکترونی ماده‌های کپّه‌ای
72    ترابرد الكترونی‌ در ماده‌ چگال
73    ساختار الكترونی‌ و خواص‌ الكتريكی‌ سطحها، فصل مشترکها، فيلم‌های‌ نازک و ساختارهای کم بُعدی، جایگزیدگی اندرسون
74    ابررسانی
75    خواص‌ مغناطيسی مواد
76    تشديد و واهلش‌ مغناطيسی در ماده‌ چگال‌; اثر موسبائر
77    دی‌الكتريكها، پيزوالکتريکها و فروالکتريکها و خواص آنها
78    خواص‌ اپتيكی‌، اسپکتروسکپی ماده‌ چگال‌ و برهم‌‌كنشهای‌ تابش و ذره‌ها با ماده‌ چگال
79    گسيل‌ الكترون‌ و يون‌ از مايعات‌ و جامدات‌؛ پديده‌های‌ برخورد
80    فيزيک‌ ميان‌رشته‌ای و حوزه‌هايی‌ از‌ علم‌ و فنّاوری‌ که با آن مرتبط اند
81    علم‌ مواد، نانو فیزیک، نانولوله‌ها، سیمها و نقاط کوانتومی
82    شيمی‌ فيزيک‌، مدلهای رشد سطح تشکیل طرح
83    علم شناخت تغيير شکل و جريان ماده (Rheology) آزمونهای غیر مخرب
84    الكترونيک؛ فنّاوری ميکروموج و راديوموج؛ تبديل مستقيم انرژی و انبار کردن آن
85    ادوات‌ الكترونيكی‌ و مغناطيسی‌؛ ميکرو پ نانوالکترونيک، بلورهای مایع
87    فيزيک‌ پزشكی‌، بیوفیزیک، مولکولهای زیستی، تحلیل سیگنالهای زیستی، پلیمرها
89    شبیه‌سازی پدیده‌های فیزیکی، سیستمهای پیچیده، انرژی خورشیدی، فیزیک اقتصاد، علوم عصبی، شبکه‌های عصبی زیستس و اجتماعی، حوزه‌های دیگر فیزیک کاربردی و میان‌رشته‌ای
90    ژئوفيزيک‌، نجوم‌، و اخترفيزيک
91    فيزيک‌ زمين‌ جامد، زلزله
92    ژئوفيزيک‌ هيدروسفری و اتمسفری
93    مشاهده‌های ژئوفيزيكی، ابزارها‌، و روش‌ها
94    شناخت یونسفر و فیزیک مغناطوسپهری
95    نجوم‌ و اخترفيزيک‌ بنيادی؛ ابزارها، روشها و مشاهده‌های‌ نجومی
96    منظومه‌ شمسی
97    ستاره‌ها
98    منظومه‌های‌ ستاره‌ای‌؛ محيط بين ستاره‌ای؛ اشياء و سيستمهای کهکشانی و برون کهکشانی؛ جهان


تاریخ ویرایش: 93.10.01حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
این سایت نسخه جدید آزمایشی سایت انجمن فیزیک ایران است که از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۳ منتشر شده است، اگر برای دسترسی به بخشی با مشکل مواجه شدید می‌تواید کماکان از سایت قدیمی استفاده فرمایید. همچنین خواهشمند است مراتب را به دفتر انجمن اطلاع دهید یا برایمان با پست الکترونیک ارسال فرمایید تا در نسخه جدید اصلاح کنیم.

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com