هیئت مدیره فعلی

هئیت مدیره دوره سیزدهم (1399-1396)
اعضای اصلی هیئت مدیره:

    * محمدرضا اجتهادی ، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
    * محمود پیامی شبستر، سازمان انرژی اتمی ایران ( نایب رئیس)
    * رضا عسگری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی  (خزانه دار)
    * علیرضا ذاکر مشفق، دانشگاه صنعتی شریف
    * فاطمه شجاعی باغینی، دانشگاه تهران
    * رسول رکنی زاده، دانشگاه اصفهان
    * علیرضا آقائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

    * منصور حقیقت، دانشگاه شیراز

    * محمدوحید تکوک ، دانشگاه رازی کرمانشاه

    * سیامک خادمی، دانشگاه زنجان

بازرسان:

    * سید محمدصادق موحد، دانشگاه شهید بهشتی (بازرس اصلی)
    * یاسر عبدی، دانشگاه تهران (بازرس علی البدل
)
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com