خبرنامه انجمن فیزیک ایران | خرداد ۱۳۹۹ | PSI News ایمیل به درستی نمایش داده نمی‌شود؟
آنرا در مرورگر خود مشاهده کنید.

۳۰ سال با هابل: تلسکوپ فضایی با میراثی فراتر از علم

شاید شما هم در تصاویر هابل غرق شده باشید، حتی اگر درکی از آن‌چه به آن می‌نگرید نداشته‌اید. نمای تلسکوپ فضایی هابل از «ستون‌های خلقت»، ساختار عظیم گاز و غبار کیهانی که در مرکز سحابی عقاب قرار دارد. (Image:© NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScl/AURA)) هابل تلسکوپ مردم است. رصدخانه‌ی نمادینی که ۳۰ سال ...

[بیشتر بخوانید]
همکاران این شماره:
  • سمانه نوروزی
ویرایشگران:
  • شانت باغرام
● شانت باغرام
ویراستار مسئول اخبار علمی

● علیرضا آقایی
سردبیر و ویراستار مسئول

فهرست تمام دبیران خبرنامه

© خبرنامه انجمن فیزیک ایران | خرداد ۱۳۹۹

To unsubscribe from PSI notificatioins send a blank email to unsubscribepsi.ir
Copyright © 2020 PSI | Published by the Physics Society of Iran