خبرنامه انجمن فیزیک ایران | خرداد ۱۳۹۸ | PSI News ایمیل به درستی نمایش داده نمی‌شود؟
آنرا در مرورگر خود مشاهده کنید.

خبری به ثبت نرسيده است.


● شانت باغرام
ویراستار مسئول اخبار علمی

● علیرضا آقایی
سردبیر و ویراستار مسئول

فهرست تمام دبیران خبرنامه

© خبرنامه انجمن فیزیک ایران | خرداد ۱۳۹۸

To unsubscribe from PSI notificatioins send a blank email to unsubscribepsi.ir
Copyright © 2019 PSI | Published by the Physics Society of Iran