مؤسسات حامی انجمن فیزیک ایران
به حامیان انجمن بپیوندید
پژوهشگاه دانشهای بنیادی - IPM