مؤسسات حامی انجمن فیزیک ایران
به حامیان انجمن بپیوندید
پژوهشگاه دانشهای بنیادی - IPM پژوهشکده علوم و فناوری نانو مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران