۱۴۹مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۲ مرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
فرایند تبدیل یک ایده علمی به یک محصول
آقای علی صالح پور (دانش آموخته دانشکده فیزیک دانشگاه تهران)
شرکت فناوری کهربا