۱۴۸مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۱۲ تیر ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سنسورهای مغناطیسی مبتنی بر تشدید مغناطیسی
دکتر فرخ سررشته داری
دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران