۱۴۷مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۱ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مطالعه سیستمهای فیزیکی خارج از تعادل با استفاده از هولوگرافی
خانم دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی
دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران