۱۴۶مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
فیزیک و تکنولوژی ساخت قطعات نانو
دکتر یاسر عبدی
دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران