۲۴مین
جلسه
محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
 ۲۷ مهر ۱۳۹۶
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
شکست خود به خودی تقارن در تئوری های پیمانه‌ای
خانم دکتر سوده زارع پور
از گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان