۲۲مین
جلسه
محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
 ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سلولهای خورشیدی نسل جدید
آقای دکتر اصغر عسگری
از پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی - دانشگاه تبریز+ دانشکده برق الکترونیک و کامپیوتر- دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا