۸مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
قوانین مقیاس بندی در علوم مختلف
دکتر مینا زارعی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان