۷مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
آهنرباهای دائم: فیزیک، ترکیبات و کاربرد
دکتر محسن حکیمی
دانشگاه یزد