۴مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه شیراز
 ۲ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
آیا مغز شما بحرانیست؟
دکتر افشین منتخب
بخش فیزیک دانشگاه شیراز