۳مین
جلسه
محل برگزاری: تالار لاله
 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
خورشید، رآکتور الهی
دکتر محمدرضا شجاعی
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود