۲مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سفر در زمان
آقای دکتر کاظم بی تقصیر فدافن
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود