۱۷۲مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۱۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سیستمهای پیچیده، فیزیک و اقتصاد
دکتر علی حسینی
دانشگاه شهید بهشتی