۱۷۱مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
فیزیک سطح و فصل مشترک: مبانی، خواص و کاربردها
دکتر علی رضا مشفق
دانشگاه صنعتی شریف