۱۷۰مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تلسکوپ های رادیویی دریچه ای به سوی جهان ناشناخته
خانم دکتر فاطمه طباطبایی
پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي - IPM