۱۶۶مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۶ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
فیزیک تجربی برای توسعه سلامت و انرژی
خانم دکتر نعیمه ناصری
دانشگاه صنعتی شریف