۱۶۵مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۱ بهمن ۱۳۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
اهمیت فیزیک خورشید در عصر تکنولوژی
دکتر رضا رضایی
Instituto de Astrofisica de Canarias