۱۵۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ بهمن ۱۳۹۶
تولید زلزله با هارپ، ممکن یا غیرممکن؟
دکتر عبدالرضا قدس
دانشکده علوم زمین - دانشگاه علوم پایه زنجان