۱۴۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ اسفند ۱۳۹۵
داده های بزرگ و ظهور رفتار جمعی
دکتر غلامرضا جعفری
دانشکده فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی