۱۴۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ دی ۱۳۹۵
شش دهه تجربه دنیا با فناوری لیزر (یادبود پروفسور علی جوان مخترع اولین لیزر گازی)
دکتر عطاملک قربان زاده
دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران