۱۴۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ آبان ۱۳۹۵
اصطکاک در مقیاس اتمی
دکتر علی صادقی
دانشکده فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی