۱۳۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ دی ۱۳۹۴
مخابرات و رمزنگاری کوانتومی
دکتر فرناز فرمان
دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف