۱۱۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ مرداد ۱۳۹۳
دنيا از ديدگاه يك فيزيكدان انرژي‌هاي بالا: از ابعاد زير هسته‌اي تا كيهان
دکتر محمدمهدی شیخ‌جباری
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی