۶۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ مرداد ۱۳۸۵
فيزيک اقتصاد و ...
آقای غلام‌رضا جعفری و ...