۵۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ تیر ۱۳۸۴
۱.Medical Imaging
۲.بررسی (عوامل و عواقب) نسبيت خاص اينشتين
۱.آقای محمدرضا علی‌نقی‌زاده
۲.آقای فرزاد قاسمی