۵۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ خرداد ۱۳۹۶
مقدمه‌ای بر تداخل‌سنجی و کاربردهای آن
دکتر رقیه یزدانی
دانشگاه اصفهان