۴۹مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
 ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
فیزیک و ایجاد مرزهای جدید
آقای دکتر روح الله رضوی نژاد
از دانشگاه جامع امام حسین (ع)