۴۴مین
جلسه
محل برگزاری: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان، سمعی و بصری دانشکده علوم
 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:00 تا 19:00
معمای سیاه چاله ها
دکتر کامران وفا
از دانشگاه هاروارد