۴۲مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
 ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام خواهد شد