۴۲مین
جلسه
محل برگزاری: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
پوزیترون اسپکتروسکوپی؛ بررسی پوزیترون از تولد تا مرگ
آقای دکتر مرتضی خاقانی
از دانشگاه سیستان و بلوچستان