۴۰مین
جلسه
محل برگزاری: زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
 ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:00 تا 12:20
مجموعه دوم سخنرانی های اختر فیزیک
دکتر حجت کرمانی، و دیگران