۴۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ خرداد ۱۳۸۳
زمين لرزه های القايی *
پديده گذر زهره **
* دکتر نصرالله کماليان
** شاهين جعفرزاده