۳۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ مهر ۱۳۸۲
ستاره‌های نوترونی
دکتر محمد تقی مير ترابی