۳۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ مرداد ۱۳۸۲
رصدخانه های مجازی
دکتر يوسف ثبوتی