۳۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ آبان ۱۳۹۳
لیزر و کاربردهای آن در مخابرات کوانتومی
حمید رضا محمدی
دانشگاه اصفهان