۲۹مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
 ۹ اسفند ۱۳۹۶
10 صبح چهارشنبه-مجتمع فناوری و نوآوری
معرفی فناوری های بومی ایران
آقای دکتر ایرج گودرزنیا
از دانشگاه صنعتی شریف