۲۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲۵ آذر ۱۳۹۶
نقش فیزیک نانو در افزایش کارایی سیستم های انرژی و محیط زیست
آقای دکتر علیرضا مشفق
دانشگاه صنعتی شریف تهران