۲۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
فیزیک زمین، زمان و زندگی
آآقای دکتر جعفر رهنما راد
از دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان