۱۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ دی ۱۳۸۰
فيزيک قرن ۲۱
دکتر شاهين روحانی