۱۶مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس بخش فیزیک
 ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
کاوش در مرز های ساختار هسته ای: تلاش برای رمز زدایی از اسرار ستارگان و غبار حاصل از آن ها
دکتر حسین معینی
دانشگاه شیراز