۱۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
چشمه نور ايران، نوری تازه بر علم کشور
آقای دکتر جواد رحیقی
شتاب دهنده ملی ایران