۱۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ آذر ۱۳۸۰
مکان يابی رصدخانه ای
دکتر سعدالله نصيری قيداری