۱۵مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه شیراز
 ۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 11:۰۰ تا ۱۲:۰۰
حیات از قوانین فیزیک تبعیت می کند
دکتر محمد رضا اجتهادی
دانشگاه صنعتی شریف